បដា-១

កម្លាំងបច្ចេកទេស

ការសម្ដែង

① ការចាក់

ការងារម៉ាស៊ីន

②ការងារម៉ាស៊ីន

ការបាញ់ប្រហារ

③ការបាញ់ប្រហារ

បាញ់ក្តៅ

④ បាញ់ក្តៅ

ការផលិតគ្រឿងបន្លាស់

⑤ ផលិតគ្រឿងបន្លាស់

ប្រមូលផ្តុំ

⑥ ប្រមូលផ្តុំ

ការធ្វើតេស្តសម្ពាធម្តងមួយៗ

⑦ តេស្តសម្ពាធម្តងមួយៗ

កញ្ចប់

⑧ កញ្ចប់