បដា-១

R&D (ស្រាវជ្រាវ និងទេសចរណ៍រោងចក្រ)

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ ៦
ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ
ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ ៥
ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ ១
ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ ៩
ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ ១៦